Formularz Logowania

Galeria

Edukacja

 

"Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata.

Drzewo to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono

wygląda,

zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia."

Verena Kast

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Wesoła Piątka zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

 

 

NASZĄ WIZJĘ OPISUJE CYTAT:

 

Wychowawca w pracy z dziećmi powinien być ogrodnikiem. W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie. Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić różę w lilię. Będąc bowiem znawcą swych roślin i kwiatów wie, że pewne z nich mają potrzebę rozpościerania się, inne zaś kwitną w pełnym słońcu, a są i takie, które preferują cień. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną. Nie wyciąga on roślin po to, by rosły. Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody, troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rośliny.

 

Lucie Ryan

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące przedszkole:

 • - posiada:
 • -motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • -umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • -umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • - umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • -twórczego rozwiązywania zadań,
 • - odpowiedni poziom samodzielności,
 • - gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • - umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • - podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturalnym,
 • - poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 

- przestrzega:

- praw innych ludzi,

- zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 

- dostrzega i szanuje:

-potrzeby innych ludzi,

- odmienne postawy, przekonania, upodobania,

-symbole narodowe,

-środowisko naturalne;

 

- nie obawia się:

 

- występować publicznie,

- reprezentować grupę, przedszkole,

- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- prosić o radę lub pomoc.

 

 

 

 

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

 

"Pójście dziecka do przedszkola niektórzy nazywają startem w karierę zawodową. Jeśli pomyśleć o tym, jak wiele dziecko uczy się w tym okresie, i jak kluczowe dla dalszego rozwoju są to umiejętności, to trzeba uznać takie stwierdzenie. W wieku przedszkolnym człowiek uczy się współpracy z innymi, koncentrowania się na zadaniu, samodzielnego radzenia sobie w wielu okolicznościach i wyrażania emocji. Z tych umiejętności będzie korzystać przez całe życie".

Z cyklu "Tropiciele" 

 

Zajęcia i zabawy prowadzone są różnymi metodami: Labana, Kniessów, Orffa, Sherborne, Bon de Part, Dennisona, Gruszczyk-Kolczyńskiej, Racławskiego, I. Majchrzak, wykorzystywane są elementy pedagogiki zabawy, pedagogika Montessorii oraz techniki Freineta.